REGULAMIN

Regulamin rajdu na orientację „LEŚNE DUKTY 2021”.

REGULAMIN RAJDU

1. CELE RAJDU:

 • popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy turystyki, przyjaznej środowisku
 • upowszechnienie kultury fizycznej, sportu
 • promocja lasu jako wspaniałego miejsca do aktywności turystycznej
 • praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem, ze szczególnym naciskiem na poruszanie się w terenach leśnych.
 • ukazanie uczestnikom piękna i walorów turystycznych terenów Nadleśnictw Lipka, Złotów i Gminy Lipka

2. NAZWA RAJDU:

Rajd na Orientację LEŚNE DUKTY 2021

3. TERMIN I MIEJSCE:

Rajd odbędzie się 3 lipca 2021 roku na terenie Nadleśnictw Lipka i Złotów

4. ORGANIZATOR:

Nadleśnictwo Lipka

internet www.lesnedukty.pl
Kierownik Rajdu – Piotr Wandas
Budowniczowie tras:
TR50 – Tomasz Konieczny
TP7– Krystyna Konieczna
Sędzia Główny – Piotr Wandas

kontakt e-mail: kryst.kon@gmail.com

5. WSPÓŁORGANIZATORZY

 1. Nadleśnictwo Złotów
 2. Polskie Towarzystwo Leśne „Oddział Nadnotecki”
 3. Centrum Inicjatyw Lokalnych „TILIA” w Lipce

6. BAZA RAJDU:

Plac przy siedzibie Nadleśnictwa Lipka

Mały Buczek 38


7. UCZESTNICTWO:

 • Prawo uczestnictwa w rajdzie mają osoby, które ukończyły 18 lat.
 • Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko pod opieką osób pełnoletnich oraz za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego
 • Formularz Pozwolenia na start osoby niepełnoletniej można pobrać ze strony www.lesnedukty.pl
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w Rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Rajdzie. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.
 • W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w Rajdzie potwierdza na formularzu Pozwolenia na start osoby niepełnoletniej własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania Rajdu.
 • Uczestnicy zobowiązani są zastosować do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącego przebywania w przestrzeni publicznej, w szczególności do zachowania dystansu społecznego.

8. FORMA I KATEGORIE STARTOWE:

 • TRASA ROWEROWA 50 km (TR50) – klasyfikacja drużynowa (drużyna 1-5 osobowa), start interwałowy w przedziale czasowym:9:00 – 9:30

Dystans ok. 50 km licząc wzdłuż elementów liniowych na mapie (np. dróg, ścieżek, przecinek, granic kultur)

czas na pokonanie trasy: 6 godzin,

kolejność potwierdzania punktów kontrolnych (PK) dowolna (scorelauf)

 • TRASA PIESZA 7km (TP7) – klasyfikacja drużynowa (drużyna 1-5 osobowa), start interwałowy w przedziale czasowym:11:00-11:30

Dystans ok.7 km, licząc po liniach prostych łączących punkty kontrolne na mapie,

czas na pokonanie trasy: 4 godziny,

kolejność potwierdzania punktów kontrolnych (PK) dowolna (scorelauf)

 • Klasyfikacja drużynowa bez podziału na płeć i wiek.

9. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA

Szczegółowe zasady współzawodnictwa opisane będą odrębnie w formie komunikatu.

10. SYSTEM POTWIERDZANIA PUNKTÓW KONTROLNYCH

Punkty Kontrolne można potwierdzić wyłącznie za pomocą aplikacji CheckPoint 3.xx zainstalowanej w telefonie (skanowanie kodu QR)

Punkty kontrolne zostaną oznakowane w terenie lampionem oraz kartką A4 zawierającą kody niezbędne do potwierdzania obecności na PK,

W wyjątkowych sytuacjach Sędzia Główny może zezwolić na inny sposób potwierdzania PK

(Informacja dotycząca instalacji, konfiguracji i obsługi programu do potwierdzania PK zostanie zamieszczona na stronie w osobnym komunikacie)

Uwaga! na PK nie będzie perforatorów


11. MAPY

Na wszystkich trasach mapy kolorowe, zabezpieczone w foliowym worku strunowym

 • Trasa rowerowa TR50 - mapa turystyczna w skali 1:50 000,
 • trasa piesza TP 7 – mapa do BnO w skali 1:10 000

Używanie map innych niż dostarczone przez organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.

12. ZGŁOSZENIA
Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego poprzez Internet na stronie www.lesnedukty.pl
Należy zgłosić każdego członka drużyny.

Ze względu na zastosowany system potwierdzania PK w zgłoszeniu należy podać nr telefonu z którego przesyłane będą potwierdzenia obecności na PK (jeden na drużynę)

Z powodu panujących zagrożeń epidemiologicznych należy także podać dane adresowe wszystkich uczestników (dane nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym)

Zgłoszenie jest ważne po uiszczeniu opłaty startowej,

Zgłoszenie równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Rajdu

13. OPŁATA STARTOWA

Wartość opłat za każdego uczestnika: 10,00zl

Dzieci do lat 12 są zwolnione z opłaty startowej

Opłatę startową należy przesłać przelewem bankowym na konto:

Centrum Inicjatyw Lokalnych TILIA w Lipce
ul. IV Dywizji Piechoty 2,
77-420 Lipka,
BS Lipka 46 8943 0004 0000 2336 2000 0010

 • W tytule przelewu należy wpisać: Leśne Dukty, symbol trasy ( TR50, TP7) oraz nazwisko zgłoszonego lub nazwę drużyny w przypadku wpłaty łącznej za członków drużyny.
 • Opłatę startową za kilka osób można uiszczać na jednym przekazie.
 • Każdy członek drużyny jest zobowiązany uiścić opłatę startową (z wyjątkiem dzieci w wieku 12 lat i młodszych)

14. RAMOWY PROGRAM RAJDU
03 .07.2021r. Sobota
900 do 930 - Start Trasy Rowerowej

1100 do 1130 - Start Trasy Pieszej

1600 – Zamknięcie Tras Rowerowej i Pieszej

1400 do 16 00 – Wydawanie posiłku


15. PRACA BIURA RAJDU
03.07.2020r. Sobota

od 800 do 17 00

Przyjmowanie oświadczeń uczestnikówprzed przystąpieniem do Rajdu

Organizacja startów, wydawanie map

Rozwiązywanie bieżących problemów

16. WYŻYWIENIE
W dniu rajdu organizatorzy zapewniają jeden ciepły posiłek w Bazie Rajdu (od godz. 14:00 do 16:00).

17. NOCLEGI
Organizator nie zapewnia noclegów.

18. KOMUNIKACJA
Dojazd pociągiem do miejscowości Lipka. Stacja 2 km od bazy rajdu

19. NAGRODY

 • drużyny z tras TR50 i TP7 sklasyfikowane na miejscach I-III otrzymają pamiątkowe dyplomy
 • każdy uczestnik, który ukończy Rajd otrzyma pamiątkową koszulkę i upominek

Ze względu na to, że nie będzie organizowanego zakończenia Rajdu w bazie, nagrody zostaną przesłane po ogłoszeniu wyników i podsumowaniu Rajdu, które zostanie przedstawione na stronie internetowej www.lesnedukty.pl

20. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW NA TRASIE RAJDU
A. OBOWIĄZKOWE:

 • Telefon z systemem Android 5.0 lub nowszym ( numer należy podać w zgłoszeniu) jeden na drużynę, z którego wysyłane będą potwierdzenia punktów.

· Telefon komórkowy z naładowaną baterią pozostali członkowie drużyny

 • Podstawowe środki opatrunkowe (plaster, opatrunek, bandaż)
 • Na trasie rowerowej - sprawny rower wykorzystujący jako napęd siłę ludzkich mięśni.

(Niedozwolone jest używanie rowerów wspomaganych napędem elektrycznym)

· Kask na trasach rowerowych dla niepełnoletnich uczestników

B. ZALECANE:

 • Kask na trasach rowerowych
 • Kompas, mapnik, linijka
 • Zapas jedzenia i picia
 • podstawowy sprzęt naprawczy (pompka, dętka)

21. RUCH DROGOWY

 • Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 • Uczestnicy muszą przestrzegać przepisów Kodeksu Drogowego.
 • Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 • Wszyscy uczestnicy na drogach gruntowych, leśnych oraz publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
 • Za kolizje i wypadki podczas Rajdu ponosi odpowiedzialność uczestnik lub inny użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki podczas Rajdu.

22. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Uczestnicy obowiązani są szanować środowisko naturalne, w którym poruszają się podczas Rajdu. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasach.
23. DANE OSOBOWE, WIZERUNEK ORAZ KORESPONDENCJA

· Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych „TILIA” w Lipce oraz Nadleśnictwa Lipka i Złotów imprez i rajdów na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. jednolity DZ. U. 2016, poz.922) o ochronie danych osobowych,

· Uczestnicy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia i nazwiska,

· Uczestnicy Rajdu zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną oraz udostępnienie adresu e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204),

· Organizator Rajdu, patroni i sponsorzy są uprawnieni do wykorzystywania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Rajdzie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach reklamowych i promujących Rajd oraz wydarzenia z nim związane,

· Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych,

· Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową, która obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity DZ. U. z 200 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami),

· Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych,

· Uczestnicy Rajdu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody,

· Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,

· Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Rajdzie, konsekwencją niepodania danych osobowych przez uczestnika będzie brak możliwości wzięcia udziału w imprezie,

· Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

· Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Rajdzie do godziny 16:00 w jeden z poniżej podanych sposobów:

- na mecie u Sędziego Głównego

- telefoniczne u Sędziego Głównego.

Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.

 • Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i w czasie powrotu z niego.
 • Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW, OC).
 • Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów).
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Rajdu oraz osobom trzecim.
 • Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasach Rajdu spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik.
 • W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Rajdem uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu.
 • Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Rajdowych są kompletne i zgodne z prawdą.
 • Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych.
 • Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej .
 • Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora natomiast interpretacja przepisów Zasad Współzawodnictwa należy do Sędziego Głównego Rajdu.
 • Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.
 • Wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich w bazie Rajdowej jak i na trasach Rajdu.

Do zobaczenia na starcie, Organizatorzy