REGULAMIN

Regulamin rajdu na orientację „LEŚNE DUKTY 2019”.

1. CELE RAJDU:

 • popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy turystyki, przyjaznej środowisku
 • upowszechnienie kultury fizycznej, sportu
 • promocja lasu jako wspaniałego miejsca do aktywności turystycznej
 • praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem, ze szczególnym naciskiem na poruszanie się w terenach leśnych.
 • ukazanie uczestnikom piękna i walorów turystycznych terenów Nadleśnictw Lipka, Złotów i Gminy Lipka

2. NAZWA RAJDU:

Rajd na Orientację LEŚNE DUKTY 2019

3. TERMIN I MIEJSCE:

Rajd odbędzie się 6 lipca 2019 roku na terenie Nadleśnictwa Lipka i Złotów

4. ORGANIZATOR:
Centrum Inicjatyw lokalnych „TILIA” w Lipce


internet www.lesnedukty.pl
Kierownik Rajdu – Piotr Wandas
Budowniczy tras:
TR120, TR50 – Tomasz Konieczny
Sędzia Główny – Krystyna Konieczna

kontakt e-mail: kryst.kon@gmail.com

5. WSPÓŁORGANIZATORZY

 1. Nadleśnictwo Lipka
 2. Nadleśnictwo Złotów
 3. Polskie Towarzystwo Leśne „Oddział Nadnotecki”

6. BAZA RAJDU:

Szkoła Podstawowa w Łąkie


7. UCZESTNICTWO:

 • Prawo uczestnictwa w rajdzie mają osoby, które ukończyły 18 lat.
 • Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko pod opieką osób pełnoletnich oraz za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego
 • Formularz Pozwolenia na start osoby niepełnoletniej można pobrać ze strony www.lesnedukty.pl
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w Rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Rajdzie. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.
 • W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w Rajdzie potwierdza na formularzu Pozwolenia na start osoby niepełnoletniej własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego zawodnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania Rajdu.

8. FORMA I KATEGORIE STARTOWE:

 • TRASA ROWEROWA 120 km (TR120) zaliczana do Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację – klasyfikacja indywidualna, start wspólny – 10 godzin, kolejność potwierdzania PK dowolna (scorelauf).
 • TRASA ROWEROWA 50 km (TR50) – klasyfikacja drużynowa (drużyna 1-5 osobowa), start wspólny, 50 km w 6 godzin, kolejność potwierdzania PK dowolna (scorelauf)

W kategorii TR120

 • Klasyfikacja indywidualna z podziałem na płeć.
 • Każdy uczestnik ma swój numer startowy.

W kategorii TR50

Klasyfikacja drużynowa bez podziału na płeć i wiek

 • Kierownik drużyny ma numer startowy.

9. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA

Zasady współzawodnictwa opisane będą odrębnie w formie komunikatu.

10. SYSTEM POTWIERDZANIA PUNKTÓW KONTROLNYCH

Przy pomocy perforatorów na karcie startowej

11. MAPY

Na trasach mapy turystyczne kolorowe w skali 1:50 000, zabezpieczone w foliowym worku strunowym. Możliwe także dodatkowe mapy według uznania budowniczego trasy.

Używanie map innych niż dostarczone przez organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.


12. ZGŁOSZENIA
Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego poprzez Internet na stronie www.lesnedukty.pl lub w ostatnim terminie w Biurze Bazy Rajdu.
Należy zgłosić każdego członka drużyny.

Zgłoszenie równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Rajdu


13. OPŁATA STARTOWA
Wartość opłat za każdego uczestnika:

Płatne do 28 czerwca 2019r - 40,00 zł

Płatne po 28 czerwca 2019r. – 50,00 zł

Opłatę startową należy przesłać przelewem bankowym na konto:

Centrum Inicjatyw Lokalnych TILIA w Lipce
ul. IV Dywizji Piechoty 2,
77-420 Lipka,
BS Lipka 46 8943 0004 0000 2336 2000 0010

 • W tytule przelewu należy wpisać: Leśne Dukty, symbol trasy (TR120, TR50) oraz nazwisko zgłoszonego lub nazwę drużyny w przypadku wpłaty łącznej za członków drużyny.
 • Opłatę startową za kilka osób można uiszczać na jednym przekazie.
 • Każdy członek drużyny jest zobowiązany uiścić opłatę startową

14. RAMOWY PROGRAM RAJDU

06.07.2019r. sobota
0900 - start trasy rowerowej TR120
1100 – start trasy rowerowej TR50
1700 – meta trasy TR50

1900 – meta trasy TR120

15. PRACA BIURA RAJDU
05.07.2019r. piątek

1800 – 2200 przyjmowanie uczestników na nocleg w szkole

06.07.2019r. sobota
700 – 845 obsługa trasy TR120
900 – 1045 obsługa trasy TR50
16. WYŻYWIENIE
W dniu rajdu organizatorzy zapewniają jeden ciepły posiłek w Bazie Rajdu (od godz. 16:00). Uczestnicy będą mieli do dyspozycji w Bazie Rajdu miejsce, w którym można przygotować kawę i herbatę

17. NOCLEGI
Można skorzystać z noclegu w szkole Podstawowej w Łąkie w warunkach turystycznych, na Sali gimnastycznej (we własnym zakresie należy zapewnić sobie materac lub matę i śpiwór).

Zapewniamy dostęp do pryszniców i toalet.

18. KOMUNIKACJA
Dojazd pociągiem do miejscowości Lipka. Stacja 8,5km od bazy rajdu

19. NAGRODY

 • uczestnicy trasy TR120 sklasyfikowani na miejscach I-III otrzymają tradycyjne pamiątkowe dyplomy z drewna
 • drużyny z tras TR50 sklasyfikowane na miejscach I-III otrzymają tradycyjne pamiątkowe dyplomy z drewna
 • spośród uczestników wszystkich tras obecnych na zakończeniu rajdu zostaną rozlosowane upominki

20. DEKORACJA LAUREATÓW i ZAKOŃCZENIE RAJDU

 • Dekoracje będą się odbywały po rozstrzygnięciu rywalizacji na danej trasie i kategorii.
 • Zakończenie nastąpi po zakończeniu rywalizacji na obydwu trasach i po dekoracji wszystkich zwycięzców.

20. ŚWIADCZENIA STARTOWE

 • ciepły posiłek regeneracyjny, drożdżówka, kawa i herbata.
 • Woda mineralna w bazie rajdu
 • Komplet map (w foliowym worku strunowym).
 • Toalety i umywalki w Bazie Rajdu.
 • Parkingi dla samochodów w Bazie Rajdu.
 • Wrzątek do celów spożywczych

21. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW NA TRASIE RAJDU
A. OBOWIĄZKOWE:

 • Telefon komórkowy z naładowaną baterią (minimum jeden na zespół – numer należy podać w zgłoszeniu)
 • Kask dla niepełnoletnich uczestników
 • Podstawowe środki opatrunkowe (plaster, opatrunek, bandaż)

B. ZALECANE:

 • Kask
 • Kompas, mapnik, linijka
 • Zapas jedzenia i picia

22. RUCH DROGOWY

 • Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 • Uczestnicy muszą przestrzegać przepisów Kodeksu Drogowego.
 • Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 • Wszyscy uczestnicy na drogach gruntowych, leśnych oraz publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
 • Za kolizje i wypadki podczas Rajdu ponosi odpowiedzialność uczestnik lub inny użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki podczas Rajdu.

23. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Uczestnicy obowiązani są szanować środowisko naturalne, w którym poruszają się podczas Rajdu. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasach.
24. DANE OSOBOWE, WIZERUNEK ORAZ KORESPONDENCJA

· Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych „TILIA” w Lipce oraz Nadleśnictwa Lipka i Złotów imprez i rajdów na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. jednolity DZ. U. 2016, poz.922) o ochronie danych osobowych,

· Uczestnicy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia i nazwiska,

· Uczestnicy Rajdu zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną oraz udostępnienie adresu e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204),

· Organizator Rajdu, patroni i sponsorzy są uprawnieni do wykorzystywania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Rajdzie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach reklamowych i promujących Rajd oraz wydarzenia z nim związane,

· Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych,

· Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową, która obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity DZ. U. z 200 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami),

· Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych,

· Uczestnicy Rajdu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody,

· Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,

· Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Rajdzie, konsekwencją niepodania danych osobowych przez uczestnika będzie brak możliwości wzięcia udziału w imprezie,

· Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Zgłoszenie dopiero w Biurze Rajdu w trakcie trwania Rajdu nie gwarantuje pełnych świadczeń.
 • W Biurze Rajdu podczas zapisów wymagane będą od uczestników dowody wpłaty opłaty startowej w przypadku ewentualnych niejasności.
 • Uczestnik, który nie zgłosił się do Biura Rajdu w trakcie trwania Rajdu traci prawo do zwrotu opłaty startowej i do wszystkich świadczeń.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i w czasie powrotu z niego.
 • Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW, OC).
 • Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów).
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Rajdu oraz osobom trzecim.
 • Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasach Rajdu spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik.
 • W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Rajdem uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu.
 • Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Rajdowych są kompletne i zgodne z prawdą.
 • Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych.
 • Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej .
 • Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora natomiast interpretacja przepisów Zasad Współzawodnictwa należy do Sędziego Głównego Rajdu.
 • Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.
 • Wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich w bazie Rajdowej jak i na trasach Rajdu.

Do zobaczenia na starcie, Organizatorzy